TOTAL LIMONOID CONCENTRATION AND ANTIOXIDANT CAPACITIES OF EXTRACTS FROM SEEDS OF DIFFERENT CITRUS VARIETIES USING DIFFERENT SOLVENTS

28/01/2021 | Tập 20 - Số 4

Tác giả: Pham Hai Son Tung, Pham Van Hung, Chau Tran Diem Ai, Nguyen Thi Nguyen, Nguyen Thi Lan Phi

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
1_3-12.pdf 323 KB 32