PROPERTIES OF POSITIVE SOLUTIONS FOR FRACTIONAL MULTIPOINT BVPS AT RESONANCE

31/03/2022 | Tập 22 - Số 1

Tác giả: Chu Binh Minh, Le Thi Nhan, Ha Binh Minh, Phan Dinh Phung 

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
4_2021030015R1_41-53.pdf 662 KB 9