NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ BẰNG RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens) QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM

30/06/2022 | Tập 22 - Số 2

Tác giả: Nguyễn Vũ Hoàng Phương, Lê Minh Thành, Trần Thanh Tú, Nguyễn Thị Thu Thảo, Bùi Thị Ngọc Hà, Huỳnh Thị Thanh Tuyết

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
5_41-51.pdf 399 KB 12