NGHIÊN CỨU TINH SẠCH SƠ BỘ C-PHYCOCYANIN TỪ RONG Ceratophyllum demersum BẰNG THAN HOẠT TÍNH, CHITOSAN VÀ AMMONIUM SULFATE

28/01/2021 | Tập 20 - Số 4

Tác giả: Nguyễn Long Nhật, Đỗ Mai Thi, Lưu Trường Vũ, Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
15_153-160_final.pdf 376 KB 24