NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC HÌNH HỌC CỦA CLUSTER Si12 PHA TẠP MỘT NGUYÊN TỬ As

05/06/2018 | Tập 14 - Số 01

Tác giả: Phạm Minh Nguyệt, Ngô Thị Hồng Tâm, Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa, Thái Doãn Thanh

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
6_45-49.pdf 575 KB 18