SCALARIZATION IN SET OPTIMIZATION AND APPLICATIONS
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: 422 KB | Lượt tải: 0

Tác giả: Dinh Vinh Hien, Nguyen Dinh Inh

Tải file đính kèm

GLOBAL EXISTENCE AND EXPONENTIAL DECAY RESULTS OF A VISCOELASTIC HEAT EQUATION WITH LOGARITHMIC SOURCES
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 1

Tác giả: Nguyen Van Y, Duong Thi Mong Thuong, Vu Thi Phuong

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP MỚI SẢN XUẤT ÁO LÔNG VỊT
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 2

Tác giả: Đỗ Thị Thu Hồng, Ngô Hoài Quang Trung, Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Thảo Vy, Phạm Huệ Thanh

Tải file đính kèm

MEASURE THE ULTRAVIOLET PROTECTION FACTOR (UPF) OF FABRICS ON UV-VIS SPECTROPHOTOMETER
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tác giả: Nguyen Mai Thanh Thao, Huynh Van Tri, Tran Nguyen Gia Han

Tải file đính kèm

RỦI RO VI PHẠM RIÊNG TƯ DỮ LIỆU TRONG HỌC SÂU
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 1

Tác giả: Trần Trương Tấn Phát, Đặng Trần Khánh

Tải file đính kèm

NHỮNG RỦI RO VÀ CÁC PHÒNG CHỐNG VI PHẠM TÍNH RIÊNG TƯ TRONG MÔ HÌNH HỌC CỘNG TÁC
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: 702 KB | Lượt tải: 5

Tác giả: Hà Lê Hoài Trung, Đặng Trần Khánh

Tải file đính kèm

PHƯƠNG PHÁP TỔ HỢP CÓ HIỆU CHỈNH CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NGẮN HẠN CHO ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 7

Tác giả: Ca Chí Thuần, Lâm Xuân Tuấn, Hoàng Tuấn Long, Hoàng Xuân Bách, Ngô Thanh Hùng

Tải file đính kèm

PHÁT HIỆN TẤN CÔNG SQL INJECTION BẰNG HỌC MÁY
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 4

Tác giả: Trần Đắc Tốt, Nguyễn Trung Kiên, Trương Hữu Phúc, Lê Ngọc Sơn, Trần Thị Bích Vân

Tải file đính kèm

NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KHI CÓ/KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tác giả: Ngô Dương Hà, Nguyễn Nhật Trường, Trần Như Ý

Tải file đính kèm

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM BƯỞI BẰNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN - ỨNG DỤNG TẠI CÔNG TY FOODTECH
Ngày tạo: 09/09/2022 | Tập 22 - Số 3 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 6

Tác giả: Nguyễn Văn Tùng, Phan Hải Thanh, Phạm Ngọc Khoa

Tải file đính kèm