MỘT PHƯƠNG PHÁP TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH
Ngày tạo: 10/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 6

Tác giả: Nguyễn Thị Định, Nguyễn Phương Hạc, Nguyễn Văn Thịnh

Tải file đính kèm

MỘT PHƯƠNG PHÁP GOM CỤM DỮ LIỆU CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH
Ngày tạo: 10/07/2021 | Tập 21 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Trần Như Ý, Huỳnh Thị Châu Lan, Phan Thị Ngọc Mai

Tải file đính kèm