MỤC LỤC
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

BÌA
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: | Lượt tải: 5

Tải file đính kèm

SOLVABILITY OF MULTIPOINT BVPs AT RESONANCE FOR VARIOUS KERNELS
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 529 KB | Lượt tải: 25

Tác giả: Phan Dinh Phung

Tải file đính kèm

FINANCIAL SECURITY OF VIETNAM COMMERCIAL BANKING SYSTEM FOR THE PERIOD 2010-2017: CURRENT SITUATION AND RECOMMENDATIONS
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 351 KB | Lượt tải: 13

Tác giả: Tran Van Hung

Tải file đính kèm

COMBINATION OF HEAT TREATMENT, CHITOSAN COATING AND MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING TO IMPROVE POST-HARVEST QUALITY OF DA BO LONGAN FRUIT
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 409 KB | Lượt tải: 14

Tác giả: Bui Thi Phuong Dung

Tải file đính kèm

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN NHANH NGÔ CHỨA GEN Cry1Ab DỰA TRÊN KỸ THUẬT LAMP
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 426 KB | Lượt tải: 49

Tác giả: Hồ Viết Thế, Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị An, Ngô Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Hương, Lê Ngọc Giàu 

Tải file đính kèm

HIỆN TRẠNG ÁP LỰC XẢ THẢI VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT KÊNH RẠCH TẠI TP. THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 640 KB | Lượt tải: 15

Tác giả: Nguyễn Minh Kỳ, Nguyễn Công Mạnh, Phan Thái Sơn, Nguyễn Tri Quang Hưng, Phan Văn Minh, Nguyễn Anh Đức 

Tải file đính kèm

NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 379 KB | Lượt tải: 20

Tác giả: Đặng Hồ Phương Thảo

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP (LD50) CỦA CHẾ PHẨM VI NHŨ TƯƠNG CND TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG (Mus musculus var. albino)
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 365 KB | Lượt tải: 32

Tác giả: Lê Phúc Chiến, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Nguyên Bảo, Trần Phi Hoàng, Hồ Thái Như Quỳnh, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Thị Như Quỳnh 

Tải file đính kèm

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Pb2+ TRONG NƯỚC CỦA THAN SINH HỌC CÓ NGUỒN GỐC TỪ PHÂN BÒ
Ngày tạo: 08/07/2020 | Tập 20 - Số 1 | Kích thước: 662 KB | Lượt tải: 26

Tác giả: Nguyễn Văn Phương, Lê Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Thanh Lam, Lâm Thị Mỹ Ngọc

Tải file đính kèm