BÌA - MỤC LỤC
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: | Lượt tải: 22

Tải file đính kèm

REMOVAL OF HYDROGEN SULFIDE IN SYNTHESIZED AIR BY CHEMICAL ABSORPTION IN A PACKED COLUMN.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 613 KB | Lượt tải: 31

Tác giả: Nguyen Thi Thuy, Tran Tien Khoi, Vo Thi Thanh Thuy, Dang Thi Bao Tram, To Ngoc Anh Nguyen, Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Thai Anh, Dang Van Thanh, Nguyen Nhat Huy

Tải file đính kèm

SUGARCANE POTENTIAL IN Pleurotus sajor-caju CULTIVATION
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 594 KB | Lượt tải: 14

Tác giả: Truong Thi Dieu Hien 

Tải file đính kèm

DESIGN AND SIMULATION OF PLANAR INVERTED-F ANTENNA ARRAY FOR LTE2500 APPLICATIONS.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 2 MB | Lượt tải: 14

Tác giả: Tran Thi Bich Ngoc, Tran Van Tho, Le Thanh Toi 

Tải file đính kèm

ON NONLOCAL BVPs FOR DIFFERENTIAL INCLUSIONS OF FRACTIONAL ORDER.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 972 KB | Lượt tải: 5

Tác giả: Phan Dinh Phung

Tải file đính kèm

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ DINH DƯỠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG SINH KHỐI NẤM NHỘNG TRÙNG THẢO (Cordyceps militaris) NUÔI CẤY TRÊN MÔI TRƯỜNG LỎNG.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 486 KB | Lượt tải: 52

Tác giả: Phạm Văn Lộc, Nguyễn Lê Đức Danh, Nguyễn Thị Phương Trúc

Tải file đính kèm

PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH MỘT SỐ CHỦNG Bacillus spp. CÓ HOẠT TÍNH CAO TRONG TẦNG ĐẤT MẶT ĐƯỢC THU THẬP TỪ TỈNH BÌNH THUẬN.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 26

Tác giả: Huỳnh Thị Cẩm Tiên, Hồ Viết Thế

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC HỒ SÔNG KINH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU PHỤC VỤ CẤP NƯỚC SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 868 KB | Lượt tải: 2

Tác giả: Lê Việt Thắng, Dương Trọng Hiếu

Tải file đính kèm

CÂN BẰNG VÀ ĐỘNG HỌC HẤP PHỤ CỦA ĐỒNG LÊN THAN SINH HỌC CÓ NGUỒN GỐC TỪ PHÂN BÒ.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 953 KB | Lượt tải: 14

Tác giả: Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lâm Thị Mỹ Ngọc

Tải file đính kèm

VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP.
Ngày tạo: 18/09/2019 | Tập 18 - Số 2 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 16

Tác giả: Đào Văn Thắng, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Thị Thanh Trang, Nguyễn Minh Lâm, Võ Đình Long  

Tải file đính kèm