MỤC LỤC
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 354 KB | Lượt tải: 0

Tải file đính kèm

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF ANTIBACTERIAL COMPOUNDS FROM EUPHORBIA TIRUCALLI.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 861 KB | Lượt tải: 41

Tác giả: Nguyen Thị My Le, Duong Thuc Huy, Tran Thi Le Minh, Vo Thi Thu Oanh

Tải file đính kèm

GC/MS-TOF ANALYSIS OF ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF THE ALLIUM SCHOENOPRASUM L. BULBS CULTIVATED FROM QUANG TRI - VIETNAM.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 27

Tác giả: Tran Nguyen An Sa, Nguyen Van Muoi Mot, Nguyen Tri Thuc, Nguyen Thi Diem Thu

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MULTIPLEX PCR TRONG PHÁT HIỆN VI KHUẨN SALMONELLA SP. VÀ STAPHYLOCOCCUS AUREUS GÂY NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 55

Tác giả: Nguyễn Thành Luân, Lường Thị Hiếu, Cao Nguyễn Khánh Linh

Tải file đính kèm

XÂY DỰNG THANG ĐO CHUẨN HÓA ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG HỌC SINH VỀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 794 KB | Lượt tải: 17

Tác giả: Nguyễn Minh Kỳ, Lê Văn Thăng, Nguyễn Tuấn Anh

Tải file đính kèm

 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO LŨ ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC, AN GIANG.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 11

Tác giả: Đinh Đại Gái, Ngô Thị Phương Anh

Tải file đính kèm

THU HỒI ĐỒNG KIM LOẠI TỪ BÙN THẢI NHÀ MÁY BO MẠCH ĐIỆN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN TRONG DUNG DỊCH AMONIAC.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 683 KB | Lượt tải: 11

Tác giả: Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Khánh Hoàng, Dương Nguyễn Cẩm Tú, Võ Thị Ngọc Trâm

Tải file đính kèm

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH HỖN HỢP PHÈN KEO TỤ TỪ QUẶNG ĐUÔI BAUXITE TẠI MỎ BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 953 KB | Lượt tải: 14

Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Trần Thị Thúy Nhàn, Nguyễn Thị Thủy

Tải file đính kèm

 

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MÀU NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM HOẠT TÍNH BẰNG KEO TỤ - TẠO BÔNG VỚI SẮT SUNPHAT/ZEOLITE.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 882 KB | Lượt tải: 15

Tác giả: Phan Kiêm Hào, Nguyễn Xuân Hoàn, Lê Huy Bá

Tải file đính kèm

 

TÁC ĐỘNG CỦA TỶ LỆ BUTYLACRYLATE/STYRENE TRONG POLYMER LÕI ĐẾN NHỰA NHŨ TƯƠNG STYRENE-ACRYLIC VỚI CẤU TRÚC LÕI-VỎ.
Ngày tạo: 29/05/2019 | Tập 18 - Số 1 | Kích thước: 761 KB | Lượt tải: 5

Tác giả: Nguyễn Hưng Thủy

Tải file đính kèm