MỤC LỤC
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 252 KB | Lượt tải: 0
BIOREMEDIATION OF SOIL CONTAINING DIOXINS BY USING BACTERIA IN CRUDE OIL
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 45

Tác giả: Toyohisa Fujita, Gjergj Dodbiba, Atsushi Shibayama, Vo Dinh Long

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF Xanthomonas axonopodis CAUSING CANKER DISEASE OF LIME TREE AND EVALUATION OF ABILITY OF EXTRACTION FROM STEM OF Euphorbia tirucalli AGAINST X. axonopodis.
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 926 KB | Lượt tải: 26

Tác giả: Nguyen Thi My Le, Tran Thi Le Minh, Vo Thi Thu Oanh

RECONSIDERATION OF ONTOGENETIC CHANGES OF THE MAXILLULA IN THE SPECIES OF GENUS Loxoconcha Sars, 1866 (Crustacea, Ostracoda, Podocopida)
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 867 KB | Lượt tải: 18

Tác giả: Le Doan Dung, Nguyen Thi Phuong

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH MỘT SỐ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG DỰA VÀO ĐÁP ỨNG CỦA ĐỘNG VẬT VI GIÁP XÁC
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 45

Tác giả: Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Khánh Hoàng

KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA VÀ HÀM LƯỢNG PHENOLIC CỦA CÂY XẠ ĐEN (Ehretia asperula Zoll. & Mor.) in vitro DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐÈN LED
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 81

Tác giả: Trần Thị Mỹ Trâm, Trịnh Thị Hương, Lê Quỳnh Loan, Nguyễn Hoàng Dũng, Trần Trọng Tuấn

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT LÊN KHẢ NĂNG TẠO CHỒI VÀ RỄ IN VITRO CÂY OẢI HƯƠNG (Lavandula dentata)
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 800 KB | Lượt tải: 33

Tác giả: Trần Thị Anh Thoa, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trần Hoài Nam

THỬ NGHIỆM NƯỚC CHANH DÂY ĐỘ CỒN THẤP BỔ SUNG PROBIOTIC TỪ VI KHUẨN Lactobacillus plantarum LY-78
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 918 KB | Lượt tải: 77

Tác giả: Huỳnh Phan Phương Trang

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP LIPASE TỪ CÁC CHỦNG NẤM MỐC PHÂN LẬP TRONG MÔI TRƯỜNG GIÀU LIPID
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 34

Tác giả: Đào Thị Mỹ Linh, Trần Thị Mỹ Thảo, Lý Thị Diễm Trang, Lê Thị Mỹ Trinh 

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYME PECTINASE TỪ Aspergillus niger TRÊN NGUỒN CƠ CHẤT VỎ CAM
Ngày tạo: 13/11/2018 | Tập 16 - Số 01 | Kích thước: 908 KB | Lượt tải: 60

Tác giả: Đỗ Thị Hiền, Huỳnh Phan Phương Trang