ĐỊNH LƯỢNG 5-HYDROXYMETHYFUFURAL TRONG MẬT ONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC-DAD)
Ngày tạo: 10/09/2018 | Tập 15 - Số 01 | Kích thước: 648 KB | Lượt tải: 27

Tác giả: Dương Đình Chung, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Hữu Khánh Quan, Trần Nguyễn An Sa, Nguyễn Văn Hòa

ĐÁNH GIÁ SO SÁNH CÁC GIẢI PHÁP DUY TRÌ KẾT NỐI CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG GIÓ DFIG KHI LƯỚI BỊ SỰ CỐ
Ngày tạo: 10/09/2018 | Tập 15 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 23

Tác giả: Văn Tấn Lượng, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Hoàn

ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP VÀ TẦN SỐ DỰA TRÊN CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN DROOP CHO CÁC BỘ NGHỊCH LƯU KẾT NỐI SONG SONG TRONG LƯỚI SIÊU NHỎ
Ngày tạo: 10/09/2018 | Tập 15 - Số 01 | Kích thước: 863 KB | Lượt tải: 13

Tác giả: Lê Thành Tới, Phạm Thị Xuân Hoa, Hoàng Đắc Huy

MÔ PHỎNG SỐ QUÁ TRÌNH HÀN MA SÁT QUAY CỦA HỢP KIM TITAN
Ngày tạo: 10/09/2018 | Tập 15 - Số 01 | Kích thước: 755 KB | Lượt tải: 11

Tác giả: Hồ Thị Mỹ Nữ, Phạm Văn Toàn, Lý Thanh Hùng, Phan Hoàng Phụng

CẢI TIẾN THUẬT TOÁN K-MEANS VÀ ỨNG DỤNG HỖ TRỢ SINH VIÊN CHỌN CHUYÊN NGÀNH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
Ngày tạo: 10/09/2018 | Tập 15 - Số 01 | Kích thước: 747 KB | Lượt tải: 46

Tác giả: Nguyễn Văn Lễ, Mạnh Thiên Lý, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Thanh Thủy