EVALUATION ON ENGINEERING PROPERTIES OF GEOPOLYMERS FROM BOTTOM ASH AND RICE HUSK ASH
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 583 KB | Lượt tải: 11

Tác giả: Nguyen Van Phuc, Nguyen Hoc Thang

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG CÁ TRA FILLET TRÊN BĂNG CHUYỀN IQF
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 21

Tác giả: Đỗ Hữu Hoàng

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH ANTHOCYANIN HIỆU QUẢ TỪ HÀNH TÍM, HÀNH LÁ, TỎI TÍA, CẦN TÂY, CẦN TA
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 625 KB | Lượt tải: 49

Tác giả: Kiều Thị Nhi, Nguyễn Tuấn Kiệt, Hoàng Thị Ngọc Nhơn

CHIẾT COLLAGEN TỪ DA CÁ HỒI (Oncorhynchus mykiss) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 753 KB | Lượt tải: 34

Tác giả: Lê Phan Thùy Hạnh, Trần Quyết Thắng

NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 456 KB | Lượt tải: 17

Tác giả: Trần Quốc Đảm, Đào Thị Tuyết Mai, Nguyễn Công Bỉnh