MỤC LỤC
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 237 KB | Lượt tải: 2
PREPARATION OF CELLULOSE COATED HYDROGELS FOR CONTROLLED DRUG RELEASE
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 54

Tác giả: Thi Phuong Thuy Pham, Yeoung-Sang Yun 

KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN CHITOSAN BẰNG CELLULASE TẠO CHITOOLIGOSACCHARIDE
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 725 KB | Lượt tải: 63

Tác giả: Bùi Văn Hoài, Đào An Quang, Nguyễn Thị Nam Phương, Võ Đình Nguyên, Trần Thị Kim Quyên, Ngô Đại Nghiệp

KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH TẠO CHẾ PHẨM BROMELAIN DẠNG BỘT TỪ PHỤ PHẨM DỨA
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 86

Tác giả: Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Đỗ Thị Hoàng Tuyến, Nguyễn Thị Như Phượng

XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ WEB-GIS ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 861 KB | Lượt tải: 27

Tác giả: Trần Đức Thảo, Trương Thị Diệu Hiền