SỬ DỤNG DIFFSET ĐỂ KHAI THÁC TẬP ĐÓNG ĐƯỢC GÁN TRỌNG PHỔ BIẾN TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ LƯỢNG
Ngày tạo: 11/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 902 KB | Lượt tải: 20

Tác giả: Trần Như Ý, Nguyễn Văn Tùng, Ngô Dương Hà

PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP MẬT MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI
Ngày tạo: 11/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 980 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Phan Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thuỳ Trang

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ CỦA MẠNG XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM (HUFI)
Ngày tạo: 11/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 697 KB | Lượt tải: 216

Tác giả: Lê Thị Thanh Hà, Trần Tuấn Anh, Huỳnh Xuân Trí

NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÔNG QUA ÁP DỤNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ
Ngày tạo: 11/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 864 KB | Lượt tải: 17

Tác giả: Lê Hoàng Vũ, Lê Thị Thanh Hà, Trần Tuấn Anh, Huỳnh Xuân Trí

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ PHƯỚC LONG
Ngày tạo: 11/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 719 KB | Lượt tải: 16

Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng1, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Thị Ngọc Loan