NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM, THIẾT KẾ QUY TRÌNH BÓC VỎ TÔM TỰ ĐỘNG
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 783 KB | Lượt tải: 7

Tác giả: Nguyễn Tấn Ken, Ngô Trọng Hùng, Trần Quốc Nhiệm

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN MỘT SỐ THÔNG SỐ LÀM VIỆC CỦA MÁY SẤY BƠM NHIỆT VÀ XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ SẤY TỐI ƯU TRONG SẤY MÀNG GẤC
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 877 KB | Lượt tải: 11

Tác giả: Đặng Văn Hải

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU CỦA BỘ NGHỊCH LƯU NGUỒN Z
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 853 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Phạm Công Thành

SỰ CHUYỂN PHA Kosterlitz–Thouless
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 696 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

MỐI QUAN HỆ VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 1006 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Trần Phước