MỤC LỤC SỐ 9
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 215 KB | Lượt tải: 9
PHÁT TRIỂN CƠ CẤU CHẤP HÀNH QUAY SỬ DỤNG PHẦN TỬ ÁP ĐIỆN
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 790 KB | Lượt tải: 24

Tác giả: Lê Thể Truyền, Nguyễn Minh Phú, Trịnh Tiến Thọ

NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG MÁY SẤY BUỒNG ĐỐI VỚI HÀNH LÁ THEO NGUYÊN LÍ BƠM NHIỆT
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 574 KB | Lượt tải: 29

Tác giả: Nguyễn Thị Út Hiền, Trần Đức Độ

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MẠNG NƠRON THÍCH NGHI SUY LUẬN MỜ TRONG ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH CÔNG SUẤT HỆ THỐNG ĐIỆN
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 563 KB | Lượt tải: 25

Tác giả: Phan Xuân Lễ, Trần Quang Huy, Hoàng Trọng Trần Huy

MÔ PHỎNG VÀ TỐI ƯU QUI TRÌNH SẢN XUẤT METHYLAMINE BẰNG PHẦN MỀM HYSYS
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 658 KB | Lượt tải: 40

Tác giả: Hồ Tấn Thành, Bùi Thu Hà