MỤC LỤC SỐ 8
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 134 KB | Lượt tải: 5
CƠ CHẾ CỦA PHẢN ỨNG XÚC TÁC PHÂN HỦY H2O2 BẰNG PHỨC Mn(Acry)2+ TRONG HỆ H2O - Mn2+ - Acry - H2O2 (I)
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 592 KB | Lượt tải: 0

Tác giả: Lê Thị Hồng Thúy

TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO TIO2 TỪ TITANIA THƯƠNG MẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 35

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Đặng Thanh Phong

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG CÔNG NGHỆ SBR DÒNG LIÊN TỤC - ICEAS
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 425 KB | Lượt tải: 42

Tác giả: Nguyễn Thanh Phong, Lê Đức Trung, Nguyễn Văn Phước

ĐÁP ỨNG CỦA ĐẦU DÒ HPGE ĐỐI VỚI CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ U-238, TH-232, K-40 VÀ MUON BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG GEANT4
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 606 KB | Lượt tải: 29

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hậu