HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA SỞ HỮU CHÉO ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
Ngày tạo: 14/11/2017 | Số 10 | Kích thước: 419 KB | Lượt tải: 23

Tác giả: Huỳnh Thị Hương Thảo

BÁN HÀNG ĐA CẤP Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Ngày tạo: 14/11/2017 | Số 10 | Kích thước: 477 KB | Lượt tải: 35

Tác giả: Phan Thị Thu Thúy, Phan Xuân Cường

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Ngày tạo: 14/11/2017 | Số 10 | Kích thước: 448 KB | Lượt tải: 18

Tác giả: Vũ Văn Thực

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH (HOSE)
Ngày tạo: 14/11/2017 | Số 10 | Kích thước: 493 KB | Lượt tải: 25

Tác giả: Phan Ngọc Trung

CỰC TRỊ HÀM NHIỀU BIẾN TRONG CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ TOÁN
Ngày tạo: 14/11/2017 | Số 10 | Kích thước: 412 KB | Lượt tải: 23

Tác giả: Đào Thị Trang