NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHẢN ỨNG PCR PHÁT HIỆN NHANH VI KHUẨN SALMONELLA SPP. GÂY NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
Ngày tạo: 24/11/2017 | Chuyên san CNSH & KTMT | Kích thước: 638 KB | Lượt tải: 28

Tác giả: Trần Hoàng Ngâu, Nguyễn Bá Ngọ, Phạm Văn Quan

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG SINH HỌC CỦA NẤM Trichoderma sp. ĐỐI VỚI NẤM GÂY BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CẤY CÓ MÚI
Ngày tạo: 24/11/2017 | Chuyên san CNSH & KTMT | Kích thước: 697 KB | Lượt tải: 16

Tác giả: Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Tô Đình Phúc, Lê Thị Ánh Đông

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO DÙNG SẬY, NẾN, VETIVER
Ngày tạo: 24/11/2017 | Chuyên san CNSH & KTMT | Kích thước: 977 KB | Lượt tải: 16

Tác giả: Thái Vân Anh, Lê Thị Cẩm Chi

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM CỦA VI KHUẨN LACTOBACCILUS TRÊN CHỦNG NẤM MỐC LASIODIPLODIA PSEUDOTHEOBROMAE GÂY BỆNH TRÊN CHÔM CHÔM SAU THU HOẠCH
Ngày tạo: 24/11/2017 | Chuyên san CNSH & KTMT | Kích thước: 807 KB | Lượt tải: 21

Tác giả: Đỗ Thị Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Nguyễn Phan Thảo

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU TRÁI CÂY CHANH DÂY VÀ DÂU TẰM SỬ DỤNG TẾ BÀO NẤM MEN CỐ ĐỊNH TRÊN BÃ MÍA
Ngày tạo: 24/11/2017 | Chuyên san CNSH & KTMT | Kích thước: 671 KB | Lượt tải: 39

Tác giả: Huỳnh Phan Phương Trang