MỤC LỤC CHUYÊN SAN CNSH & KTMT
Ngày tạo: 24/11/2017 | Chuyên san CNSH & KTMT | Kích thước: 280 KB | Lượt tải: 17
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU COD PHÁT SINH TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA
Ngày tạo: 24/11/2017 | Chuyên san CNSH & KTMT | Kích thước: 626 KB | Lượt tải: 38

Tác giả: Ngô Thị Thanh Diễm

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG CÔNG NGHỆ FENTON ĐIỆN HÓA
Ngày tạo: 24/11/2017 | Chuyên san CNSH & KTMT | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 21

Tác giả: Đặng Hoàng Yến, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Đức Đạt Đức, Nguyễn Văn Hữu

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN KHẢ NĂNG TĂNG SINH CHỒI VÀ RỄ IN VITRO LAN HOÀNG THẢO SHAVIN WHITE (Dendrobium Shavin White)
Ngày tạo: 24/11/2017 | Chuyên san CNSH & KTMT | Kích thước: 746 KB | Lượt tải: 25

Tác giả: Lê Thị Thúy

NHÂN GIỐNG IN VITRO LAN HOÀNG THẢO KÈN (DENDROBIUM LITUIFLORUM Lindl.)
Ngày tạo: 24/11/2017 | Chuyên san CNSH & KTMT | Kích thước: 808 KB | Lượt tải: 28

Tác giả: Phạm Văn Lộc, Lê Thị Hoài Thương