ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CHẾ BIẾN TINH BỘT KHOAI MÌ DỰA VÀO ĐỘC TÍNH TÁC ĐỘNG TRÊN CHỈ THỊ SINH HỌC DAPHNIA MAGNA
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 42

Tác giả: Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Khánh Hoàng, Mai Thành Nghề, Nguyễn Hồ Thái Sơn, Nguyễn Hồng Thiên

ĐỐI SÁNH CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT AN TOÀN THEO BASEL III VÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ HIỆN HÀNH TẠI VIỆT NAM
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 459 KB | Lượt tải: 30

Tác giả: Trương Văn Khánh, Ngô Văn Vàng

ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 2 MB | Lượt tải: 26

Tác giả: Huỳnh Thị Hương Thảo

CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SANG CHUẨN MỰC TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 2 MB | Lượt tải: 20

Tác giả: Nguyễn Văn Liêm

MỘT SỐ TRAO ĐỔI XUNG QUANH KHÁI NIỆM NÔNG DÂN - XU THẾ NÔNG DÂN TRONG THỜI ĐẠI MỚI
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 184 KB | Lượt tải: 28

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thoa