ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ DỰA VÀO ĐỘC TÍNH TÁC ĐỘNG TRÊN CHỈ THỊ SINH HỌC DAPHNIA MAGNA
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 5 MB | Lượt tải: 29

Tác giả: Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Khánh Hoàng, Mai Thành Nghề, Nguyễn Hồ Thái Sơn, Nguyễn Hồng Thiên

GIẢI PHÁP GIẢM CHI PHÍ TRUY VẤN DỮ LIỆU VÀ GIẢM SỐ LẦN TRUY CẬP GOOGLE MAP API KHI TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG GPS TRACKING
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 4 MB | Lượt tải: 18

Tác giả: Vũ Văn Vinh

KHAI THÁC LUẬT TUẦN TỰ TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU TUẦN TỰ
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 7 MB | Lượt tải: 14

Tác giả: Nguyễn Thành Ngô

TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG XU THẾ TẤT YẾU CỦA SỰ PHÁT TRIỂN
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 7 MB | Lượt tải: 15

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thoa

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THỐNG NHẤT THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM SO VỚI THÔNG LỆ KẾ TOÁN QUỐC TẾ: MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 6 MB | Lượt tải: 12

Tác giả: Nguyễn Đông Phương