MỤC LỤC
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 778 KB | Lượt tải: 2
SỰ TƯƠNG TỰ GIỮA SỰ TRONG SUỐT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ VỚI DAO ĐỘNG CƠ, ĐIỆN CỔ ĐIỂN
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 6 MB | Lượt tải: 13

Tác giả: Hồ Thị Thanh Lịch, Nguyễn Thọ Hoài, Lương Thị Yến Nga, Nguyễn Thị Thủy An, Nguyễn Tuấn Anh, Thái Doãn Thanh

HIỆU ỨNG QUANG XÚC TÁC TRÊN MÀNG TiO2 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN NHIỆT PHÂN
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 4 MB | Lượt tải: 17

Tác giả: Trần Kim Cương

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN GRAPHENE TỪ ĐẾ ĐỒNG SANG ĐẾ SIO2/SI
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 3 MB | Lượt tải: 15

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền

SO SÁNH HIỆU NĂNG TÁCH CÁC HỢP CHẤT POLYBROMINATED DIPHENYL ETHER (PBDE) TRONG CÁC CỘT SẮC KÝ KHÍ DB-5MS BẰNG GC-MS
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 3 MB | Lượt tải: 23

Tác giả: Võ Thúy Vi