CHỐNG CHUYỂN GIÁ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Ngày tạo: 13/12/2017 | Số 5 | Kích thước: 398 KB | Lượt tải: 27

Tác giả: Lý Vân Phi

MUA BÁN, SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM
Ngày tạo: 13/12/2017 | Số 5 | Kích thước: 548 KB | Lượt tải: 21

Tác giả: Phan Ngọc Trung, Lê Hoàng Anh

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ, TÍNH CÔNG BẰNG VÀ TÍNH LINH HOẠT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM HIỆN NAY
Ngày tạo: 13/12/2017 | Số 5 | Kích thước: 562 KB | Lượt tải: 16

Tác giả: Huỳnh Xuân Hiệp, Phạm Thị Hà An

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẠNH TRANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP
Ngày tạo: 13/12/2017 | Số 5 | Kích thước: 470 KB | Lượt tải: 16

Tác giả: Trương Văn Khánh, Huỳnh Văn Hiệp

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM
Ngày tạo: 13/12/2017 | Số 5 | Kích thước: 583 KB | Lượt tải: 20

Tác giả: Bùi Quang Tín, Ngô Văn Tuấn, Hoàng Đình Dũng