MỤC LỤC SỐ 5
Ngày tạo: 13/12/2017 | Số 5 | Kích thước: 290 KB | Lượt tải: 5
XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ BẰNG PHẦN MỀM WASTE (COMPUTER TOOL FOR SOLID WASTE MANAGEMENT), BƯỚC ĐẦU TIN HỌC HÓA ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 13/12/2017 | Số 5 | Kích thước: 857 KB | Lượt tải: 25

Tác giả: Bùi Tá Long, Trương Thị Diệu Hiền, Trần Đức Thảo

TẠO CỘNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÁNG THỂ CHUỘT KHÁNG IgG NGƯỜI GẮN ENZYME HORSERADISH PEROXIDASE ỨNG DỤNG TRONG CÁC PHƯƠNG PHÁP ELISA SỬ DỤNG KHÁNG THỂ NGƯỜI
Ngày tạo: 13/12/2017 | Số 5 | Kích thước: 592 KB | Lượt tải: 36

Tác giả: Lại Đình Biên, Quan Quốc Đăng, Lê Trầm Nghĩa Thư, Lưu Phương Nam 

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỘT DÀN ỐNG CÁNH PHẲNG ĐỂ KHỬ ẨM KHÔNG KHÍ
Ngày tạo: 13/12/2017 | Số 5 | Kích thước: 771 KB | Lượt tải: 22

Tác giả: Nguyễn Minh Phú, Lê Thể Truyền và Trịnh Tiến Thọ

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Ngày tạo: 13/12/2017 | Số 5 | Kích thước: 563 KB | Lượt tải: 27

Tác giả: Vũ Văn Thực