NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ BỀN ĐƯỜNG MAY VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 4 | Kích thước: 732 KB | Lượt tải: 23

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA RAU CẢI XANH (BRASSICA JUNCEA L.) TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN SAU KHI THU HOẠCH
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 4 | Kích thước: 748 KB | Lượt tải: 50

Tác giả: Trần Xuân Hiển, Đào Văn Thanh

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT RƯỢU VANG TỪ QUẢ XƯƠNG RỒNG GAI
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 4 | Kích thước: 708 KB | Lượt tải: 56

Tác giả: Đinh Hữu Đông

VAS- SO SÁNH VỚI IAS/IFRS
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 4 | Kích thước: 361 KB | Lượt tải: 21

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

VAI TRÒ CỦA ISO TRONG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO, HỖ TRỢ VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 4 | Kích thước: 245 KB | Lượt tải: 22

Tác giả: Lê Hoàng Vũ