ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ BĂNG THÔNG CỦA GIAO THỨC ĐA ĐƯỜNG TCP
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 3 | Kích thước: 698 KB | Lượt tải: 7

Tác giả: Phạm Nguyễn Huy Phương, Đặng Lê Nam, Từ Minh Mận, Nguyễn Thị Mai Trang

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 3 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 24

Tác giả: Nguyễn Xuân Hoàn

BÍ QUYẾT KHEN NGỢI VÀ KHIỂN TRÁCH NHÂN VIÊN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 3 | Kích thước: 287 KB | Lượt tải: 28

Tác giả: Thái Văn Anh

NGHIÊN CỨU RỦI RO CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG KHI QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG THỜI TRANG TRỰC TUYẾN
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 3 | Kích thước: 330 KB | Lượt tải: 29

Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Ngô Thị Hồng

PHÂN TÍCH NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN CÔNG TẠI VIỆT NAM – MỘT HƯỚNG ĐI MỚI CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 3 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 22

Tác giả: Phạm Quang Huy