MỤC LỤC SỐ 3
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 3 | Kích thước: 285 KB | Lượt tải: 6
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG EXPANDED GRANULARSLUDGE BED (EGSB) SỬ DỤNG GIÁ THỂ MANG POLYVINYL ALCOHOL (PVA) TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT TINH BỘT MÌ
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 3 | Kích thước: 733 KB | Lượt tải: 39

Tác giả: Nguyễn Xuân Hoàn

DỰ ĐOÁN HOẠT TÍNH KHÁNG UNG THƯ CỦA CÁC DẪN XUẤT FLAVONE VÀ ISOFLAVONE BẰNG KỸ THUẬT HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 3 | Kích thước: 594 KB | Lượt tải: 26

Tác giả: Bùi Thị Phương Thúy, Phạm Lê Nhân, Tán Văn Hậu

THÀNH PHẦN HÓA SINH HỌC CỦA CÂY XƯƠNG RỒNG GAI Ở BÌNH THUẬN
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 3 | Kích thước: 378 KB | Lượt tải: 120

Tác giả: Đinh Hữu Đông

TIỀM NĂNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHAI THÁC HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Ở VIỆT NAM
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 3 | Kích thước: 808 KB | Lượt tải: 25

Tác giả: Trần Văn Hải, Bùi Văn Hiền