PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
Ngày tạo: 08/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 943 KB | Lượt tải: 9

Tác giả: Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN AUN ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỂ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM, VIỆT NAM
Ngày tạo: 08/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 795 KB | Lượt tải: 9

Tác giả: Lê Hoàng Vũ

ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN CÀ PHÊ BẰNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO
Ngày tạo: 08/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 756 KB | Lượt tải: 37

Tác giả: Lư Nhật Vinh, Bùi Công Danh

KHỬ MƠ HỒ NGHĨ CỦA CẤU TRÚC “之前/之后”
Ngày tạo: 08/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 867 KB | Lượt tải: 18

Tác giả: Trần Thanh Phước, Trần Văn Thọ