KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA VÀ HÀM LƯỢNG PHENOLIC CỦA CÂY XẠ ĐEN (Ehretia asperula Zoll. & Mor.) in vitro DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐÈN LED

13/11/2018 | Tập 16 - Số 01

Tác giả: Trần Thị Mỹ Trâm, Trịnh Thị Hương, Lê Quỳnh Loan, Nguyễn Hoàng Dũng, Trần Trọng Tuấn

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
5_38-48.pdf 1 MB 74