KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN CHIẾT VÀ HÀM LƯỢNG POLYPHENOL, FLAVONOID TỔNG, KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT LÁ CÂY TRỨNG CÁ (MUNTINGIA CALABURA L.)

09/09/2022 | Tập 22 - Số 3

Tác giả: Đặng Ngọc Lý, Võ Thành Nhân, Lê Thị Ngọc Hạnh, Phạm Thị Cẩm Hoa, Lê Thị Kim Anh, Đoàn Thị Minh Phương

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
6_CNHH13_R2-final_57-65.pdf 549 KB 19