HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ, TÍNH CÔNG BẰNG VÀ TÍNH LINH HOẠT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM HIỆN NAY

13/12/2017 | Số 5

Tác giả: Huỳnh Xuân Hiệp, Phạm Thị Hà An

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
so-5-67-74.pdf 562 KB 16