GC/MS-TOF ANALYSIS OF ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF THE ALLIUM SCHOENOPRASUM L. BULBS CULTIVATED FROM QUANG TRI - VIETNAM.

29/05/2019 | Tập 18 - Số 1

Tác giả: Tran Nguyen An Sa, Nguyen Van Muoi Mot, Nguyen Tri Thuc, Nguyen Thi Diem Thu

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
2_12-22.pdf 1 MB 26