FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF CELLULOSE DERIVATIVES-BASED HYDROGEL

09/09/2022 | Tập 22 - Số 3

Tác giả: Le Thi Kim Anh, Truong Thi Phuong Dung, Huynh Nguyen Anh Tuan, Giang Ngoc Ha

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
8_CNHH01_R1_Giang%20ngoc%20Ha_80-88.pdf 4