EVALUATION OF REACTION CONDITIONS FOR CARBOXYMETHYLATION OF MUNG BEAN STARCH USING MONOCHLOROACETIC ACID

26/11/2020 | Tập 20 - Số 3

Tác giả: Le Thi Hong Thuy, Le Nguyen Phuong Thanh, Nguyen Quynh Nhu, Nguyen Thi Thao, Ho Thi Thu Thao, Nguyen Thi Luong, Nguyen Van Khoi, Nguyen Thanh Tung

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
5_2020020014R1_mung%20bean_p37-46(1).pdf 12