ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LOẠI BỎ ĐỘC CHẤT Pb2+ TRONG NƯỚC CỦA THAN SINH HỌC CÓ NGUỒN GỐC TỪ PHÂN BÒ: THỬ NGHIỆM ĐỘC TÍNH TRÊN CÁ RÔ PHI GIỐNG (O. niloticus)

28/01/2021 | Tập 20 - Số 4

Tác giả: Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Khánh Hoàng, Võ Thị Tường Vi, Trần Thị Hiền, Đặng Thị Bích Hồng

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
13_127-138_final.pdf 542 KB 9