CONTROL OF ABSORPTION AND DISPERSION PROPERTIES IN A VEE-TYPE DEGENERATED ATOMIC SYSTEM UNDER AN EXTERNAL MAGNETIC FIELD

23/03/2020 | Tập 19 - Số 2

Tác giả: Nguyen Tuan Anh, Thai Doan Thanh, Hoang Minh Dong

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
3_2019030018R1_V-type_8p-23-30.pdf 680 KB 21