COMBINATION OF HEAT TREATMENT, CHITOSAN COATING AND MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING TO IMPROVE POST-HARVEST QUALITY OF DA BO LONGAN FRUIT

08/07/2020 | Tập 20 - Số 1

Tác giả: Bui Thi Phuong Dung

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
3-26-36.pdf 409 KB 13